photo-1-1478255171608

  • 12 views
  • 1 năm ago
  • ASL.Sabo

Gear 3 của Luffy trong One Piece đã có từ... 60 năm trước?