photo-7-1508735652914

  • 15 views
  • 2 năm ago
  • ASL.Sabo

Luffy tung ngay Gear 4 Pound Man ra choảng nhau với 1 Tư lệnh ngọt băng Bigmom nhưng vẫn chưa thể dành chiến thắng.