Fan Luffy nhà ta đây !

  • 1918 views
  • 4 năm ago
  • ASL.Sabo

Tạm dịch :
Boa : President… ( Chủ tịch CLB Fan Luffy )
Batôlòngmề : Founder… ( Nhà sáng lập CLB Fan Luffy )

Fan-Luffy-amvtube